CONSIGNATARIO / NAVIERA
BOOKING >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Gestió de sol.licitud d'espai al vaixell amb resposta en temps real de confirmació o rebuig
Comunicació amb navilieres connectades amb plataformes internacionals (INTTRA/GT Nexus, ...)
 
BENEFICIS
Reducció de temps, costos i errors:
Integració automàtica d'informació de booking en expedient amb mínima introducció de dades
Possibilitat de rebre bookings a través d' INTTRA/GT Nexus,...)

Millora de servei al client
Resposta automàtica a bookings amb confirmació o rebuig
Traçabilitat de la mercaderia fora del Port de Barcelona
 
ADMETI'S / LLIURI'S >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Enviament de l'admeti's / lliuri's al transitari o transportista, juntament amb terminal i depot
 
BENEFICIS
Millora de seguretat en la recollida de contenidors
La verificació del lliuri's telemàtic enfornt del preavís del transportista en la terminal garanteix la seguretat en el lliurament del contenidor

Reducció de temps, costos i errors
La transmissió telemàtica de documentació elimina l'enviament mitjançant fax o altres mitjans

Reducción de incidencias
Seguretat en l'enviament i recepció de missatges
 
ORDRE DE TRANSPORT >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Enviament d'ordre de transport, amb referències d'admeti's i lliuri's integrades
 
BENEFICIS
Millora de gestió documental
La incorporació de referències d'admeti's i lliuri's en un únic document redueïx el volum de documentació física a gestionar

Reducció de temps, costos d'enviament de documents
La transmisió telemàtica de documentació elimina l'enviament mitjançant fax o altres mitjans
 
NOTIFICACIÓ D'ENTRADA / SORTIDA DE MERCADERIA / CONTENIDOR >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Notificació de terminal i depot de l'entrada i sortida de contenidor en temps real
L'entrada i sortida de contenidor en terminal s'envía al transitari
 
BENEFICIS
Reducció de temps, errors i costos
Coneixement en temps real de l'entrada/sortida en terminal sense necessitat d'albarà
La notificació de la terminal evita l'enviament de missatger per a la recollida diària d'albarans d'entrada i/o sortida i la seva gestió
Ajustament en temps real de l'estoc de contenidors

Reducció de temps per a obtenir el nombre de contenidor
Coneixement del nombre de contenidor assignat pel depot en temps real

Mejora de servicio al cliente
Possibilitat de comunicar en temps real l'entrada i/o sortida del contenidor en terminal
 
INSTRUCCIÓ D'EMBARCAMENT >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Recepció de la instrucció d'embarcament
 
BENEFICIS
Reducció de temps, errors i costos
Integració automàtica d'informació d'instrucció d'embarcament amb mínima introducció de dades
Reducció d'errors d'entrada manual d'informació i de trucades per a la verificació de dades
Possibilitat de rebre instruccions d'embarcament a través de INTTRA/GT Nexus...)

Control
Traçabilitat de la mercaderia fora del Port de Barcelona
 
CONFIRMACIÓ DE PARTIDA i FACTURA PROFORMA >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Notificació de dades declarades en una partida en la Declaració Sumaria i despeses d'arribada
 
BENEFICIS
Millora de servei al client
Notificació en temps real d'informació necessària pel Llevant i la gestió de les despeses d'arribada amb integració automàtica en el sistema del client
 
CONFIRMACIÓ DE DESPATX >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Comunicació del transitari/agent de duanes de l'obtenció del llevant en temps real
 
BENEFICIS
Agilizatció de la facturació i alliberament de la mercaderia
El coneixement de l'obtenció del Llevant en temps real permet avançar el procés de cobrament
 
FACTURA TELEMÁTICA i PAGAMENT ELECTRÒNIC >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Enviament i recepció de factura telemàtica, amb validesa legal
Realizatció de pagament electrònic amb confirmació immediata
 
BENEFICIS
Reducció de temps, errors i costos
Reducció d'errors i trucades per a la verificació de la factura i el pagament
Reducció de temps de generació de lliuri's, a l'incorporar el pagament dades de referència del coneixement d'embarcament
Possibilitat d'estandarditzar i anticipar despeses amb la factura pro-forma
 
SOL.LICITUD D'ESCALES i ATRACAMENT >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Gestió de sol.licitud d'escala i/o atracament amb l'Autoridad Portuària de Barcelona
 
BENEFICIS
Reducció de costos
La transmissió telemàtica evita l'enviament de fax

Reducció de temps d'obtenció d'escala
Coneixement en temps real de l'escala i les seves modificacions
 
MERCADERIES PERILLOSES >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Gestió de l'autorització de mercaderies perilloses amb l'Autoridad Portuària de Barcelona
 
BENEFICIS
Reducció de temps, errors i costos
Ràpida obtenció de l'autorizació
Integració automàtica de la prenotificació del transitari en la sol.licitud d'autorització amb mínima introducció de dades

Disminució d'incidències a la terminal
La terminal disposa d'una còpia de l'autorització per a la verificació de dades

Millora de servei al client
Seguiment en temps real de la situació que es troba l'autorització
 
MANIFIEST DE CÀRREGA / DECLARACIÖ SUMARIA >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Gestió de manifiest de càrrega i declaració sumaria amb l'Autoritat Portuària de Barcelona
 
BENEFICIS
Reducció de temps i costos d'acceptació
La transmissió telemàtica de documentació elimina l'enviament vía fax o altres mitjans i els costos extra de lliurament de documentació física
Coneixement en temps real de l'aprovació o rebuig del manifiest

Disminució d'incidencies en terminal
La terminal disposa d'una copia de l'autorització per a la verificació de dades

Millora de servei al client
Seguiment en temps real de la situació en la que es troba l'autorizació
 
SCHEDULES >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Informació centralitzada de serveis marítims
 
BENEFICIS
Reducció de temps i costos
Possibilitat de generar schedules per als clients automàticament
 
ESTADÍSTIQUES >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Accés a estadístiques del Port de Barcelona
 
BENEFICIS
Eina per a l'anàlisis de posició competitiva i comercialització de serveis
Accés a dades de volum de moviments del Port per tipus de mercaderia, països, etc.
 
ESCALES >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Informació sobre nombre d'escala concedida per l'Autoritat Portuària de Barcelona
 
BENEFICIS
Reducció de temps de recerca d'escales
Ràpid accés a nombres d'escala amb informació d'històrics per vaixell o consignatari
 
CRYSTAL BOX >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Informació en temps real de la situació documental i física d'un contenidor amb traçabilitat total
 
BENEFICIS
Reducció de trucades, temps i costos
Minimització de gestions telefòniques, e-mails, etc. per a conèixer la situació del contenidor

Disminució d'incidències
Possibilitat d'anticipar-se a incidències a través de la subscripció a esdeveniments

Millora de servei al client
Possibilitat de notificar en temps real la situació del contenidor oferint la traçabilitat completa de les operacions
 
BASE DE DADES >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Informació actualitzada sobre totes les codificacions utilitzades pel sector
 
BENEFICIS
Reducció de temps de recerca
Fàcil accés a bases de dades de codis amb informació actualitzada

Reducció d'errors en la generació de documents
Minimització d'errors i costos deguts a codis incorrectes