TRANSITARI / AGENT DE DUANES
BOOKING >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Sol.licitud de servei al consignatari i/o consolidador, amb resposta de confirmació o rebuig de booking
Possibilitat d'establir alarmes davant la falta de resposta a booking o altres incidències
Comunicació amb navilieres connectades amb plataformes internacionals (INTTRA/GT Nexus,....)
 
BENEFICIS
Reducció de temps i costos:
Eliminació de trucades per la confirmació o rebuig de booking
Seguretat de confirmació de booking, amb resposta automàtica al mateix amb el nombre de referència
Bookings realitzats directamente a navilieres amb respostes inferiors a dues hores

Millora de Productivitat:
Uniformitat de formats de booking
Mínima introducció de dades en sistema gràcies a la integració de les dades del booking i la seva resposta

Control:
Traçabilitat de la mercaderia fora del Port de Barcelona
 
ADMETI'S / LLIURI'S >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Recepció telemàtica de l'admeti's i lliuri's, disposant còpia dels mateixos en terminal i depot.
 
BENEFICIS
Reducció de temps i costos:
La recepció de l'admeti's / lliuri's validats evita l'envíament de missatger per a la recollida de documentació física.
Integració de la informació per a elaborar l'Ordre de Transport amb mínima introducció de dades.
 
ORDRE DE TRANSPORT >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Generació i enviament de l'Ordre de Transport, incloent referències de lliuri's i admeti's
 
BENEFICIS
Reducció del volum administratiu
La incorporació de referències d'admeti's i lliuri's en un únic document redueïx el volum de
documentació física a gestionar.
 
NOTIFICACIÓ D'ENTRADA / SORTIDA DE MERCADERIA EN TERMINAL >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Confirmació en temps real de l'entrada/ sortida de la mercaderia
Possibilitat d'establir alarmes
 
BENEFICIS
Increment del control operatiu
Coneixement en temps real de la situació dels serveis

Reducció de temps i costos per a conèixer l'estat del contenidor
Eliminació de trucades per a verificar l'entrada o sortida de terminal

Millora de servei al client
Notificació en temps real al client de l'entrada o sortida de la mercaderia en terminal.
 
INSTRUCCIONS D'EMBARCAMENT >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Envíament telemàtic d'Instrucció d'Embarcament al consolidador o consignatari
Comunicació amb navilleres connectades amb plafaformes internacionals (INTTRA/GT Nexus, ...)
 
BENEFICIS
Reducció de temps, errors i costos
Ràpida verificació del Coneixement d'Embarcament, integrant-se la Instrucció d'Embarcament en el sistema
Integració automàtica de les dades de l'Instrucció d'Embarcament en la preparació del Coneixement d'Embarcament amb mínima introducció de dades.

Control
Traçabilitat de la mercaderia fora del Port de Barcelona
 
SOL.LICITUD DE CONFIRMACIÓ DE PARTIDA >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Sol.liicitud al consignatari del nombre de partida notificat en la Declaració Sumaria
Recepció de les despesses d'arribada
Possibilitat d'aplicar alarmes a partides no declarades pel consignatari
 
BENEFICIS
Reducció de temps, errors i costos
Eliminació de trucades per a obtenir el nombre de partida
Integració automàtica de les dades de la Declaració Sumaria en la generació del Llevant, reduint la introducció de dades
Verificació del nombre comunicat pel consignatari amb el declarat davant la Duana a través del Servei d'Informació de “Confirmació de Partides”
Seguiment de partides notificades pel consignatari davant la Duana
 
CONFIRMACIÓ DE DESPATX >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Notificació d'obtenció de despatx a consignatari
 
BENEFICIS
Reducció de temps i costos en la comunicació del aixecament al consignatario
Confirmació en temps real de l'obtenció del despatx al consignatari, ssense necessitat de trucades

Reducció de temps en l'alliberament de la mercaderia
Agilització del procés per al lliurament de la mercaderia, anticipant la facturació de despeses
 
FACTURA TELEMÀTICA I PAGAMENT ELECTRÒNIC >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Enviament i recepció de factura telemàtica amb validesa legal
Realització de pagament electrònic amb confirmació immediata
 
BENEFICIS
Reducció de temps, errores i costos
Reducció d'errors i trucades en la verificació de la factura
Agilizatció de la gestió del transport
Possibilitat d'estandarditzar i anticipar despeses amb la factura pro-forma
 
SCHEDULES >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Informació centralitzada de serveis marítims
 
BENEFICIS
Reducció de temps i costos
Optimizatció de la recerca de servei, agilitzant la identificació i selecció de proveïdor

Millora d'eficàcia en la recerca de proveïdors
Possibilitat d'analitzar l'oferta de múltiples proveïdors, no només dels habituals

Millora de servei al client
Possibilitat d'enviar schedules personalizats a clients, optimitzant la seva planificació, principalment per a destinacions irregulars
 
CONFIRMACIÖ DE PARTIDA >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Informació en temps real de les partides manifestades en la Declaració Sumaria
 
BENEFICIS
Reducció de temps
Coneixement immediat de les partides manifestades, sense necessitat de sol.licitar la informació al consignatari
Agilizació de la preparació del Llevant, al verificar-se el nombre de partida en la Declaració Sumaria
 

ESCALES >>>>>>

 
FUNCIONALITAT
Informació sobre nombre d'escala concedida per l'Autoritat Portuària de Barcelona
 
BENEFICS
Millora de servei al client
Reducció d'errors en el Despatx davant canvis en l'escala
Ràpida obtenció de l'escala, sense necessitat de sol.licitar-la al consignatari
 
CRYSTAL BOX >>>>>>
 
FUNCIONALIDAD
Informació en temps real de la situació documental i física d'un contenidor amb traçabilitat total
 
BENEFICIOS
Millora de servei al client
Possibilitat de notificar en temps real la situació del contenidor oferint la traçabilitat completa de les operacions

Disminució d'incidències
Possibilitat d'anticipar-se a incidències, a través de la subscripció a esdeveniments
 
MERCADERIES PERILLOSES>>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Consulta i impressió de l'autorizació de mercaderia perillosa
 
BENEFICIS
Reducció de temps i costos de seguiment de l'autorizació
Conocimiento en tiempo real de la autorización, sin necesidad de consultar al consignatario

Disminució d'incidències a la terminal
La terminal disposa d'una còpia de l'autorizació per la verificació de dades
 
BASE DE DADES >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Informació actualitzada sobre totes les codificacions utilitzades pel sector
 
BENEFICIS
Reducció de temps, costos i errors
Fácil accés a bases de dades de codis amb informació actualitzada
Minimització d'errors i costos deguts a codis incorrectes