TRANSPORTISTA
BOOKING >>>>>>
 
 
ORDRE DE TRANSPORT >>>>>>
 
FUNCIONALITAT

Recepció d'ordre de transport amb dades d'admeti's i lliuri's telemàtics
Possibilitat d'establir alarmes per a ordres de transport amb servei no assignat

 
BENEFICIS
Mejora de productividad en la gestión administrativa y en flota
Generació automàtica de l'albarà sobre la base de l'ordre de transport amb mínima introducció de dades
Optimització de productivitat de la flota a causa de la reducció de temps en la recollida i/o lliurament de contenidor, al disposar en depot i terminal de lliuri's i admeti's anticipat

Reducció de costos
L'ordre de transport telemàtica evita l'enviament de missatger per a la recollida de documentació física

Millora de servei al client
Ràpida confirmació o rebuig de servei amb notificació en temps real

Disminució d'incidències a terminal i depot
Terminal i depot disposen d'admeti's i lliuri's per a la verificació de dades
Reducció d'incidències degudes a la generació manuscrita d'admeti's per part del xofer
 
PREAVÍS D'ENTRADA / SORTIDA DE MERCADERIA / CONTENIDOR >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Notificació de data i hora d'arribada a terminal i/o depot
 
BENEFICIS
Disminució d'incidències a terminal i depot
Terminal i depot poden planificar les arribades i respondre al preavís amb confirmació o rebuig de l'arribada davant problemes de servei, per tal de reduir cues.
 
TRANSPORTIC >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Comunicació empresa de transport-camió mitjançant dispositiu en cabina podent imprimir documentació i notificar situacions i incidències
 
BENEFICIS
Millora en control i planificació de flota
La comunicació en temps real per al seguiment de fites i incidències del camió permet optimitzar la planificació d'assignacions i modificacions de servei.

Increment de productivitatde flota
La recepció i impressió de documentació en cabina elimina la necessitat de recollir-la a l'oficina del transportista

Disminució d'incidències a la terminal
Millora de seguretat en l'entrada en terminal, amb dispositius d'identificació de camions i xofers

Reducció de temps i costos de seguiment de servei
El seguimient del servei en temps real redueïx les trucades per a comunicar la ubicació i incidències

Millora de servei al client
Confirmació en temps real de l'estat del servei de transport
 
FACTURA TELEMÀTICA I PAGAMENT ELECTRÒNIC >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Envíament de factura telemàtica amb validesa legal
Realització de pagament electrònic amb confirmació inmediata
 
BENEFICIS
Reducció de temps, errors i costos
Reducció d'errors i trucades en la verificació de la factura
 
MERCADERIES PERILLOSES >>>>>>
 
FUNCIONALITAT
Possibilitat de verificar si la mercaderia a transportar és mercaderia perillosa
Impressió d'autorització a presentar en terminal
 
BENEFICIS
Reducció de temps en l'obtenció de l'autorizació
Ràpida obtenció de l'autorització

Disminució d'incidències a la terminal
La terminal disposa de l'autorizació per a verificació de dades en cas d'incidència